Doc. MUDr. Jiří Hovorka promoval na 2. LF UK v Praze, v roce 1983. Klinickou praxi zahájil na Neurologickém oddělení ve Vlašimi u prof.Z.Macka. V letech 1984 -1993 pracoval na Neurologické klinice 2.LF UK ve FN Motole u prof.H.Krejčové a doc.M.Bojara a současně ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK a ČAV u prof.M.Langmeiera a Prof.P.Mareše. Již v tomto období se jeho zájem soustředil na oblast záchvatových onemocnění, poruch vědomí a chování, epileptologie a EEG. Po absolvování domácích specializačních kurzů v této oblasti, zejména u prim.MUDr. J.Dolanského, stážoval na prestižních zahraničních pracovištích na Mayo Clinic,  Cleveland Clinic, Harvard Medical School.

V letech 1993-2016 pracoval jako primář Neurologického oddělení v Nemocnici Na Františku. Zde obnovil historicky první neurologické oddělení v ČR, původně založené prof. Haškovcem. Neurologické oddělení NNF bylo postupně rozšířeno o komplexní epileptologický program, včetně léčby epileptochirurgické, stalo se jedním z vrcholových epileptologických center a také zakládajícím členem Pražské skupiny pro chirurgickou léčbu epilepsie.
V dalším období bylo na stejném pracovišti založeno neuropsychiatrické centrum, zabývající se nejprve problematickou psychických poruch u nemocných s epilepsií, neepileptických psychogenních záchvatových stavů a postupně i psychickými problémy u dalších neurologických a somatických onemocnění. Vedle uvedené specializace se doc.Hovorka zabývá jako neurolog oblastí celé neurologie, dále dlouhodobě působil na Neurochirurgické klinice ÚVN a 1.LF UK, Praha. Po uzavření Neurologického oddělení v r. 2016 pracuje ve stejném rozsahu neurologie na dalších pracovištích, včetně úzké spolupráci s psychiatry a psychology, Neurologie a psychiatrie, Medipo s.r.o. Poliklinika Kolbenova, jako vedoucí lékař, Neurologie, Comfort Care a.s., Neurologie a psychosomatické centrum Anděl, Tulsia Clinic s.r.o.

Doc. Hovorka atestoval v oboru neurologie, vypracoval disertační práci týkající se progresivní epileptogeze (vzniku epileptického onemocnění), absolvoval specializace a získal odbornosti v EEG, epileptologii, mozkových evokovaných potenciálech a ve spánkové medicíně, obhájil habilitační práci na téma diagnostiky a léčby psychických poruch u epilepsie.

V r. 1990 byl jmenován soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví neurologie a v letech 2012-2013 absolvoval Univerzitu medicínského práva, pořádanou ČLK pod vedením JUDr.J.Macha, v. r. 2015 mu byla znalecká činnost rozšířena a byl jmenován znalcem pro odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví, jako aktivní znalec vypracoval řadu posudků z oblasti trestního práva i občanského práva, včetně stanovení nemateriální újmy na zdraví, podle nové Metodity Nejvyššího soudu ČR.

Doc.Hovorka je členem českých i zahraničních odborných společností, je členem výboru České ligy proti epilepsii, publikoval přes 200 prací doma i v zahraničí, včetně monografií, pravidelně přednáší na odborných sympoziích a kurzech.