Doc. MUDr. Jiří Hovorka promoval na 2. LF UK v Praze, v roce 1983. Klinickou praxi zahájil na Neurologickém oddělení ve Vlašimi u prof.Z.Macka. V letech 1984 -1993 pracoval na Neurologické klinice 2.LF UK ve FN Motole u prof.H.Krejčové a doc.M.Bojara a současně ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK a ČAV u prof.M.Langmeiera a Prof.P.Mareše. Již v tomto období se jeho zájem soustředil na oblast záchvatových onemocnění, poruch vědomí a chování, epileptologie a EEG. Po absolvování domácích specializačních kurzů v této oblasti, zejména u prim.MUDr. J.Dolanského, stážoval na prestižních zahraničních pracovištích na Mayo Clinic,  Cleveland Clinic, Harvard Medical School.

V letech 1993-2016 pracoval jako primář Neurologického oddělení v Nemocnici Na Františku. Zde obnovil historicky první neurologické oddělení v ČR, původně založené prof. Haškovcem. Neurologické oddělení NNF bylo postupně rozšířeno o komplexní epileptologický program, včetně léčby epileptochirurgické, stalo se jedním z vrcholových epileptologických center a také zakládajícím členem Pražské skupiny pro chirurgickou léčbu epilepsie.
V dalším období bylo na stejném pracovišti založeno neuropsychiatrické centrum, zabývající se nejprve problematickou psychických poruch u nemocných s epilepsií, neepileptických psychogenních záchvatových stavů a postupně i psychickými problémy u dalších neurologických a somatických onemocnění. Vedle uvedené specializace se doc.Hovorka zabývá jako neurolog oblastí celé neurologie, dále dlouhodobě působil na Neurochirurgické klinice ÚVN a 1.LF UK, Praha. Po uzavření Neurologického oddělení v r. 2016 pracuje ve stejném rozsahu neurologie na dalších pracovištích, včetně úzké spolupráci s psychiatry a psychology, Neurologie a psychiatrie, Medipo s.r.o. Poliklinika Kolbenova, jako vedoucí lékař, Neurologie, Comfort Care a.s., Neurologie a psychosomatické centrum Anděl, Tulsia Clinic s.r.o.

Doc. Hovorka atestoval v oboru neurologie, vypracoval disertační práci týkající se progresivní epileptogeze (vzniku epileptického onemocnění), absolvoval specializace a získal odbornosti v EEG, epileptologii, mozkových evokovaných potenciálech a ve spánkové medicíně, obhájil habilitační práci na téma diagnostiky a léčby psychických poruch u epilepsie.

Tadalafil 5mg or tabs click home page tadalafil for performance anxiety, tadalafil from mexico This Site cialis instructions; cialis canada order you can check here levitra 10 mgs; tadalafil 6mg white pills strongly suggest · military viagra spending. Tadalafil edsave link here tadalafil and ibuprofen; who makes tadalafil ip moved here buy viagra 100 mg, vardenafil vs tadalafil recommended studying levitra preço; sildenafil results he write explanation viagra covid test, viagra or cialis? see this link levitra cialis; alibaba order tadalafil helpful site how much is daily cialis; sildenafil tablets 100mg about it tadalafil after surgery; viagra cost without insurance please click on this link buy cialis canadian pharmacy, tadalafil controlled reference carvedilol and viagra, kamagra gel prezzo official info donde comprar cialis original. What does levitra treat read more blueberries natural viagra, sildenafil citrate controlled substance by tadalafil pregnancy category; cialis in canada find this fact here fm pharmaceuticals tadalafil. Tadalafil generic sale buy sell viagra for male; kamagra tabletki officially announced natural alternative to sildenafil citrate. Cialis efectos positivos blog lek kamagra 100. Buy levitra 10mg helpful levitra dosage vs viagra. Sildenafil troche vs tablet go on levitra generika, cheap tadalafil louisiana discover viagra blue vision. Erectile dysfunction after vasectomy reddit more info here tadalafil erectile dysfunction; natural form of cialis full info voguel sildenafil 100mg precio similares, erectile dysfunction ultrasound navigate cheap cialis. Typical cialis dose explore at cialis bph effectiveness, buy levitra online pharmacy see here now kamagra gold uk; medicamento levitra 10 mg go on viagra sale canada; levitra homepage hyperlink tadalafil for ed, herbal viagra for woman click on cheap levitra 60mg, cialis and bathroom review cialis strips


V r. 1990 byl jmenován soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví neurologie a v letech 2012-2013 absolvoval Univerzitu medicínského práva, pořádanou ČLK pod vedením JUDr.J.Macha, v. r. 2015 mu byla znalecká činnost rozšířena a byl jmenován znalcem pro odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví, jako aktivní znalec vypracoval řadu posudků z oblasti trestního práva i občanského práva, včetně stanovení nemateriální újmy na zdraví, podle nové Metodity Nejvyššího soudu ČR.

Doc.Hovorka je členem českých i zahraničních odborných společností, je členem výboru České ligy proti epilepsii, publikoval přes 200 prací doma i v zahraničí, včetně monografií, pravidelně přednáší na odborných sympoziích a kurzech.